Astronomický softvér

Ponúknuté programy sú voľne šíriteľné, pričom si autori vymedzujú právo rozhodovať o ich poskytovaní v rámci kolekcií software, poskytovaní tretími osobami a poskytovaní za úplatu. Užívateľ má právo pužívať dané programy voľne bez obmedzení ľubovoľne dlhú dobu, pre účely študijné a vedecké (t.j. priamo neziskové), poskytnúť programy tretej osobe, mimo hore vymedzených prípadov. Zásahy do kódu programov a "spätné inžinierstvo" sú zakázané a za škody vzniknuté takou činnosťou, autori nezodpovedajú. Tieto programy sú poskytnuté "As is", autori nezaručujú použiteľnosť na nedeklarované úlohy, neposkytujú záruky zlučiteľnosti s ostatným programovým vybavením a nezodpovedajú za škody vzniknuté pri ich použití a to aj v prípade, že vznikli nevedome alebo v súčinnosti s rôznymi nepredvídateľnými okolnosťami.


OBLOHA

Simulátor hviezdnej oblohy s množstvom prídavných funkcií pre dobrú orientáciu na oblohe v zadanom čase. Podporuje tvorbu vlastného obzoru, animáciu, zobrazuje radianty meteorických rojov. Obsahuje katalóg SAO s hviezdami do desiatej magnitúdy, Messierov katalóg a polohy niektorých význačnejších objektov.

Autor: Peter Zimnikoval
Operačný systém: Windows XP a vyšší
Download: Obloha17.zip, 13 MB


METSHOW

Pomôcka pre pozorovateľov meteorov obsahujúca databázu meteorických rojov zaradených v databáze IMO, umožňuje zistiť aktuálnu polohu radiantu roja, momentálne aktívne roje, dĺžku časti noci, keď je Mesiac nad obzorom, výšku radiantu nad obzorom, limitné "trojuholníky", výpočet ZHR a ďalšie nástroje.

Autor: Peter Zimnikoval
Operačný systém: Windows XP a vyšší
Download: MetShow16.zip, 4 MB